Kariéra

Variability = chodíme do práce rádi!

A) Zaměstnanci pro společnost Variability

Společnost Variability s.r.o. je rozvíjející se česká společnost působící v oblasti kontrolních služeb ve strojírenském a automobilovém průmyslu. Zabýváme se kontrolou, tříděním, měřením, drobnými  opravami, montáží  a balením výrobních dílů.

Do našeho přátelského kolektivu hledáme spolehlivé a zodpovědné zaměstnance na výpomoc, případně na trvalou spolupráci. Po zapracování je možnost uzavření Hlavního pracovního poměru (včetně možnosti práce na zkrácený úvazek). Pozice je také vhodná pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, studenty. S pracovní dobou v případě studentů, vycházíme vstříc.

 

Hledáme zaměstnance na pozici:

  •  

 

 

Bližší specifikace výše uvedených pozic je uvedena samostatně po rozkliknutí v položce kariéra.

 

B) Zprostředkování zaměstnání
Společnost Variability s.r.o. je rozvíjející se česká společnost, která působí také v oblasti zprostředkování zaměstnání ve strojírenském a automobilovém průmyslu.
Pro naše zákazníky hledáme spolehlivé a zodpovědné zaměstnance na výpomoc, případně na trvalou spolupráci. Uchazečům o zaměstnání se snažíme doporučit vhodné zaměstnání, které bude naplňovat také jeho pracovní a životní potřeby.

 

Hledáme zaměstnance na pozici:

  •  

 


Bližší specifikace výše uvedených pozic je uvedena samostatně po rozkliknutí v položce kariéra.

 

V případě zájmu nás kontaktujte výhradně zasláním svého CV na e-mail: personal@variability.cz

V případě aktuální potřeby/možnosti pro danou pracovní posici Vás budeme sami zpětně kontaktovat. Respektujte naše i Vaše časové možnosti. Děkujeme

 

 

Souhlas s prohlášením ke zpracování osobních údajů:

Souhlasím s tím, aby ve smyslu znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),  nahrazující předchozí směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, mohla společnost  Variability s.r.o. spravovat, zpracovávat a uchovávat mé osobní údaje pro účel vedení databáze uchazečů o zaměstnání. Jsem si vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv jednostranně odvolat, a to písemnou formou.

 

Podmínky pro uchazeče o zaměstnání:

Výslovný souhlas uchazeče

1. Uchazeč výslovně souhlasí se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů, a to:

a) v rozsahu jeho písemných identifikačních údajů, a to za účelem plnění zákonných povinností souvisejících s vedením evidence,

b) v rozsahu kamerových záznamů z bezpečnostních kamer umístěných v místě pracoviště, na kterých může být kromě jiných osob zachycen rovněž uchazeč, a to za účelem ochrany majetku zaměstnavatele a majetku všech jeho zaměstnanců, a to pouze za účelem a v rozsahu nutném pro výkon zaměstnání, pravidelné osobní ohodnocování zaměstnanců, řešení případných sporů vzniklých v souvislosti se zaměstnáním a případné budoucí opětovné zaměstnání u zaměstnavatele.

c) Uchazeč uděluje souhlas na dobu 2 let podle tohoto prohlášení . V případě, že se uchazeč o zaměstnání nestane zaměstnancem Variability s.r.o. nebi jiné společnosti, platí takto udělený souhlas na dobu 2 let od jeho udělení. Pokud právní předpisy vyžadují delší dobu uchování a zpracování osobních údajů – v takovém případě uděluje souhlas na tuto delší dobu.

2. Uchazeč byl poučen, že má v souladu s ustanoveními zákona:

a) právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů za podmínek stanovených zákonem;

3. Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být předávány třetím osobám. Poskytovat osobní údaje zaměstnance třetím osobám je zaměstnavatel oprávněn pouze v souladu zákonem o ochraně osobních údajů za účelem a v rozsahu uvedeném výše v odst. 1 a 2 tohoto článku tohoto prohlášení, případně stanoví-li takovou povinnost právní předpis.

4. Uchazeč o zaměstnání dále bere na vědomí a udělil samostatný souhlas ke zpracování osobních údajů, že odesláním jeho životopisu (CV) bude započato zpracování osobních údajů ze strany správce.

5. Souhlas může udělit uchazeč o zaměstnání přímo v CV, nebo samostatně v příloze zaslaného mailu. Bez takového uděleného souhlasu nemůžeme Vaše CV zpracovávat.

 

Práva subjektu osobních údajů

Právo subjektu na přístup k osobním údajům vychází ze čl. 15, odstavce 1 GDPR, pokud si to od správce vyžádá, a zahrnuje:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování,

  

Ve Vašem CV nebo případně v samostatné příloze mailu, použijte nejlépe souhlas, viz výše uvedený "Souhlas s prohlášením ke zpracování osobních údajů".

 

 

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info