Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Variability s.r.o. Masarykovo nám. 2457/10, Karviná-Fryštát, 733 01, Czech Republic IČ: 293 96 212, DIČ: CZ293 96 212, zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38736

Tel: 774 999549; Email: info@variability.cz; Web: www.variability.cz

 

Platné od 2.2.2012

 

 

1.       Podmínky poskytnutí služeb

1.1    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují obecné právní povinnosti smluvních stran vyplývajících z objednávky nebo ze smlouvy, na základě které firma Variability s.r.o. (dále jen  „zhotovitel") poskytuje  služby zákazníkovi (dále jen „zadavatel").

1.2    Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.

1.3    Právní vztah založený smlouvou se v otázkách neupravených smlouvou nebo těmito VOP řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského  zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

2.       Pojmy

2.1      Zhotovitel – právnická osoba, která poskytuje služby dle těchto VOP.

2.2      Zadavatel – právnická nebo fyzická osoba, která si služby dle těchto VOP objednává u zhotovitele.

2.3      Autodopravce – smluvní partner v oblasti autodopravních služeb

2.4      Objednávka – obchodní dokument, kterým zadavatel objednává služby u zhotovitele, a který naplňuje všechny požadavky dle bodu 4 těchto VOP.

2.5      Smlouva – konkrétní smlouva nebo rámcová smlouva, uzavřená mezi zhotovitelem a zadavatelem, ve kterých jsou řešeny jednotlivá odchylná ujednání od těchto VOP

2.6      Výrobek – jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování.

2.7      Komponent(a) – jakákoliv součást výrobku.

2.8      Kontrolor – pracovník, který poskytuje kontrolní nebo opravné práce, dle pracovní instrukce.

2.9      Operátor – pracovník, který poskytuje služby v oblasti obsluhy výrobní či nevýrobní linky, logistických a jiných asistenčních prací

2.10   Konzultant – pracovník, který poskytuje odborné asistence (konzultační služby) zejména v oblasti managementu kvality a výrobní kvality.

2.11   Zakázka/Projekt – realizované služby pracovníky zhotovitele, dle řádně schválené objednávky nebo smlouvy mezi zadavatelem a zhotovitelem.

2.12   Pracovní instrukce – dokument k realizaci zakázky, který je základním dokumentem pro správné provedení kontrolních služeb. V dokumentu jsou v jednotlivých krocích popsány pracovní činnosti, které provádí kontrolor kvality na komponentě.

2.13   Pracovní výkaz – dokument k evidenci realizované zakázky, který je podkladem k fakturaci zakázky

2.14   Dokumentace – zpravidla vypracovaný dokumentovaný postup, odborná analýza, stanovisko, mnohdy se jedná o  soubor dokumentů, které zhotovitel připraví nebo  koordinuje přípravu se zadavatelem, v rámci ´tzv. „konzultačních služeb".

2.15   Nevýhradní licence - zhotovitel uděluje zadavateli právo obchodní tajemství nebo dokumentaci využívat s tím, že si zhotovitel ponechává právo udělit další licenci pro totéž obchodní tajemství, pro tutéž dokumentaci a pro stejné území. Není-li výslovně ujednána výhradní licence, platí, že se jedná o licenci nevýhradní. Ochrana know-how zhotovitele, viz kapitola 5.6

3.       Nabízené služby

3.1    Předmětem nabízených služeb (dále jen „služby") dle těchto VOP jsou zejména:

a) služby v oblasti provedení kontrolních, třídících služeb, opravy, balení, měření, testování, analýzy; dále jen „kontrolní služby". Standardně jsou tyto kontrolní služby řešeny objednávkou, případně rámcovou smlouvou se zákazníkem.

b) služby v oblasti obsluhy výrobní či nevýrobní linky, logistických a jiných asistenčních prací; dále jen „operátorské služby". Standardně jsou tyto služby řešeny objednávkou, případně rámcovou smlouvou se zákazníkem.

c) odborné asistence (konzultační služby) zejména v oblasti managementu kvality a výroby; dále jen „konzultační služby". Standardně jsou tyto služby řešeny objednávkou, případně rámcovou smlouvou se zákazníkem. Dále se jedná o služby v oblasti školení, případně on/off-line školení, odborných presentací, aj..

d) služby v oblasti autodopravy, dále jen „autodopravní služby". Standardně jsou tyto služby řešeny objednávkou, případně rámcovou smlouvou se zákazníkem.

e) služby v oblasti zprostředkování zaměstnání, dále jen „HR služby". Standardně jsou tyto služby řešeny objednávkou, případně rámcovou smlouvou se zákazníkem.

4.       Objednávka služeb

4.1      Objednání služeb musí být provedeno vždy písemnou formou.

4.2      Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti

4.2.1           Společnost zadavatele, která objednává služby

4.2.2           Kontaktní osobu zadavatele - Jméno, příjmení, tel, e-mail

4.2.3           Adresa společnosti

4.2.4           Místo výkonu k realizaci objednaných služeb

4.2.5           Kontaktního pracovníka zadavatele v místě výkonu

4.2.6           Specifikace služby
                   a) Číslo a název komponenty/dílu – dle bodu 3.1.a
                   b) Název procesu a pracovní posice – dle bodu 3.1.b
                   c) Typ konzultace – dle bodů 3.1.c, d, e

4.2.7           Přesný popis objednaných služeb

4.2.8           Termín zahájení objednaných služeb

4.2.9           Předpokládaný termín ukončení objednaných služeb

4.2.10       Požadovaný počet kontrolorů kvality, výrobních operátorů nebo konzultantů

4.2.11       Požadovaná (předpokládaná) směnnost

4.2.12       Jméno, příjmení, telefon, email adresu kontaktního pracovníka pro fakturaci. (je povinností zadavatele zaslat nejpozději zaslat 3tí den po začátku zakázky)

4.2.13       Konkrétní ujednání ceníku služeb.

4.2.14       Objednávka může obsahovat i další ujednání ze strany zadavatele (např. požadavek na zabezpečení pracovních pomůcek zhotovitelem) .

4.3      Objednávkový formulář zašle zhotovitel emailem zadavateli. Případně zhotovitel připraví formulář objednávky dle informací, které mu poskytl zadavatel a poté jej přepošle mailem zadavateli.

4.4      Zadavatel vyplní nebo doplní objednávkový formulář. Řádně vyplněnou a podepsanou objednávku zašle zadavatel e-mailem zhotoviteli, a to na adresu info@variability.cz nebo vankat@variability.cz

4.5      Zhotovitel překontroluje veškeré náležitosti objednávky, případně chybějící doplní po konzultaci s pověřeným pracovníkem zadavatele,

4.6      Objednávka nabyde charakteru smlouvy až podpisem ze strany zhotovitele. Schválená objednávka je zhotovitelem zaslána na  e-mail  adresu pověřeného pracovníka zadavatele, který objednávku podepsal. Okamžikem řádného doručení schválené, oběma smluvními stranami řádně podepsané objednávky, se tato objednávka stává závaznou smlouvou mezi zadavatelem a zhotovitelem.

4.6.2 V případě nabízené oblasti školení, případně on/off-line školení, odborných presentací, e-mail objednávka nabyde charakteru smlouvy až e-mail potvrzením ze strany zhotovitele. Schválená e-mail objednávka je zhotovitelem zaslána na e-mail adresu pověřeného pracovníka zadavatele, který e-mail objednávku zaslal. Okamžikem řádného doručení schválené, oběma smluvními stranami e-mail doručené objednávky, a zároveň uhrazením fakturované ceny zadavatelem na účet zhotovitele, se tato objednávka stává závaznou smlouvou mezi zadavatelem a zhotovitelem.

4.7      Zhotovitel není povinen přijmout závaznou objednávku zaslanou zadavatelem. Taková závazná objednávka zadavatele ztrácí svoji platnost, pokud není řádně podepsána a odeslána zhotovitelem dle bodu 4.6 zadavateli nazpět.

5.       Realizace služeb a povinnosti smluvních stran

5.1    Realizace služeb

5.1.1  Realizace kontrolních služeb

5.1.1.1 Realizace kontrolních služeb u zákazníka

a)     Vytvoření pracovní instrukce

b)    Proškolení inspektorů kvality s pracovní instrukcí

c)     Provedení kontroly (oprav) výrobků

d)    Evidence vad neshodných výrobků, případně dle dalších požadavků zákazníka

e)    Evidence pracovního výkazu (reportu)

f)      Zaslání elektronického reportu zákazníkovi

5.1.4.2 Realizace kontrolních služeb na provozovně zhotovitele

a) Logistika – zajištění přepravy výrobních dílů ke zhotoviteli

b) Vytvoření pracovní instrukce

c) Proškolení inspektorů kvality s pracovní instrukcí

d) Provedení kontroly (oprav) výrobků

e) Evidence vad neshodných výrobků, případně dle dalších požadavků zadavatele

f) Zaslání elektronického reportu zadavateli

g) Logistika - zajištění přepravy výrobních dílů zpět k zadavateli

5.1.2 Realizace operátorských služeb

V případě operátorských služeb zhotovitel zpravidla pouze poskytuje zaměstnance zadavateli. Realizace takové zakázky probíhá plně v kompetenci a zodpovědnosti zadavatele. Zaměstnanci zhotovitele si evidují jejich pracovní čas v evidenci pracovního výkazu.

5.1.3 Realizace konzultačních služeb

V případě konzultačních služeb nabízíme zadavateli naše portfolio služeb, v oblasti managementu kvality a výroby. Každá taková zakázka / projekt je svým způsobem specifická a vychází z potřeb zadavatele a odborných zkušeností zhotovitele.

5.1.4 Realizace autodopravních služeb

V případě pouze autodopravních služeb nabízíme zadavateli taktéž využití našich autodopravních služeb pro jejich přepravní potřeby zadavatele, např. pro přepravu od zadavatele k jejich dodavateli/odběrateli a zpět k zadavateli.

5.1.5 Realizace HR služeb
a) Zadavatel zašle kvalifikační požadavky pracovní pozice na zhotovitele.
b) Zhotovitel zajistí výběr vhodného uchazeče dle kvalifikačních požadavků zadavatele,       včetně vstupního pohovoru
c) Organizační zajištění náboru mezi zadavatelem a zhotovitelem
d) Vstupní pohovor vybraného vhodného uchazeče u zadavatele
e) Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče o zaměstnání zadavatelem

5.2    Povinnosti zhotovitele

5.2.1     Je povinností zhotovitele zabezpečit vstupní školení pracovníků zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

5.2.2      Je povinností zhotovitele, pokud se zadavatel a zhotovitel nedohodly jiným způsobem, zabezpečit pracovníky zhotovitele pro práci běžného rozsahu osobními ochrannými pracovními prostředky, dále jen „OOPP". Těmito OOPP jsou zejména bezpečnostní pracovní obuv a ochranné pracovní rukavice.

5.2.3      Je povinností zhotovitele, pokud se zadavatel a zhotovitel nedohodly jiným způsobem, zabezpečit pracovníky zhotovitele pro kontrolní služby základními pracovními pomůckami, dále jen „ZPP". Těmito ZPP se rozumí zejména identifikační štítky, psací potřeby, nezbytné formuláře, značkovače.

5.2.4      Je povinností zhotovitele nezahájit kontrolní služby, pokud není vypracována pracovní instrukce, která je zároveň schválena ze strany zadavatele i zhotovitele

5.3    Povinnosti zadavatele

5.3.1     Je povinností zadavatele zabezpečit místo výkonu služeb z hlediska naplnění všech právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

5.3.2     Je povinností zadavatele zabezpečit školení pracovníků vykonavatele v oblasti         bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, dle interních předpisů zadavatele.

5.3.3     Je povinností zadavatele zabezpečit vhodné prostory k poskytnutí nabízených služeb. Služby jsou prováděny v prostorách zadavatele, případně v prostorech jeho dodavatele nebo odběratele. Přesné místo k provedení služeb musí být specifikováno v objednávce nebo ve smlouvě.

5.3.4     Je povinností zadavatele umožnit zhotoviteli ve sjednaném termínu provádět objednané služby a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení těchto služeb.

5.3.5     Je povinností zadavatele překontrolovat a schválit pracovní instrukci. Veškeré změny, které mohou mít vliv na realizaci zakázky musí být prokazatelně zaznamenány v pracovní instrukci a podepsány ze strany pověřeného pracovníka zadavatele i zhotovitele.

5.3.6     Je povinností zadavatele na konci směny vždy podepsat předložený pracovní výkaz  pracovníků zhotovitele.

5.3.7     Je povinností zadavatele rozporovat zaslaný report nejpozději do 3 pracovních dní. Na pozdější rozpor nemusí být brán ze strany zhotovitele zřetel.

5.3.8     Je povinností zadavatele zabezpečit logistiku pro realizaci služeb, jako je návoz/odvoz komponent, tak aby nedocházelo ke zbytečným prostojům.

5.3.9     Je povinností zadavatele zabezpečit místo pro převlečení a odložení osobních věcí pracovníků zhotovitele.

5.3.10  Je v zodpovědnosti zadavatele zajistit proškolení pracovníků zhotovitele z bezpečnostních předpisů, provozních předpisů, výrobních, technologických a pracovních předpisů, případně dalších předpisů, které jsou nezbytné pro vykonávanou práci pracovníků zhotovitele. Dále je v zodpovědnosti zadavatele zadávat práci dle kvalifikace pracovníka zhotovitele a zajistit nezbytné proškolení, s prokazatelným záznamem o proškolení.

5.3.11  Je povinností zadavatele zabezpečit vhodné podmínky k poskytnutí nabízených služeb. Jedná se zejména o tyto podmínky: dostatečné světelné podmínky; pracovní stůl; vhodné místo na odkládání OK komponent, NOK komponent, případně komponent na posouzení.

5.4 Závazek zadavatele

5.4.1 V případě, že zadavatel naváže spolupráci s jakýmkoli pracovníkem zhotovitele, který se podílel na zakázce u zadavatele, nebo jiným způsobem, ať už tato spolupráce bude navázána na základě pracovní smlouvy, dohody o práci konané mimo pracovní poměr nebo jiné smlouvy, během trvání zakázky nebo v době do 12 (dvanácti) měsíců od ukončení zakázky, nebo v době do 24 (dvaceti čtyř) měsíců od ukončení zakázky v případě jiného způsobu navázání spolupráce, zavazuje se zadavatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za každého pracovníka zhotovitele ve výši 80 000,- Kč, za každého pracovníka zhotovitele zaměstnaného min. 2 roky u zhotovitele 150 000,- Kč a za každého vedoucího pracovníka zhotovitele 250 000,- Kč, a to na výzvu zhotovitele nejpozději do 1 měsíce od doručení této výzvy zadavateli.
Za navázání takové spolupráce lze považovat také výkon zaměstnání u zadavatele přes agenturu práce nebo podobnou zainteresovanou společnost, která pro zadavatele vykonává činnost.

5.4.2 Zaplacením smluvní pokuty, viz bod 5.4.1 není v případě nedodržení etických postupů (např. nekalá soutěž, nekalé obchodní praktiky, apod.) v obchodním vztahu dotčeno právo zhotovitele na náhradu vzniklé škody. Zadavatel se dále zavazuje v takovém případě zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč za každé jednotlivé porušení/za každého jednotlivého zaměstnance, jako paušalizovanou náhradu škody na straně zhotovitele, a to na výzvu zhotovitele nejpozději do 1 měsíce od doručení této výzvy zadavateli.

5.5 Povinnost autodopravce

Autodopravce zajišťuje autodopravní služby pouze vlastními vozidly autodopravce. Autodopravce přebírá veškerou zodpovědnost a rizika za vozidla autodopravce, zaměstnance autodopravce  zajišťující autodopravní služby a převážené komponenty, věci nebo materiál, dále „pojištěná věc".

5.6. Ochrana know-how zhotovitele

5.6.1.1 Zadavatel bere na vědomí, že způsob realizace služeb a činností zhotovitele s realizací služeb souvisejících jsou předmětem know-how zhotovitele, které zhotovitel chrání a utajuje, které není běžně dostupné a které představuje ekonomickou hodnotu ve vlastnictví zhotovitele, a zavazuje se tato práva zhotovitele k know-how respektovat. Smlouva, objednávka ani tyto VOP nezakládají pro zadavatele žádná práva k know-how zhotovitele. Zadavatel se zejména zavazuje know-how zhotovitele nijak nevyužívat a nepředat je ani je nezpřístupnit třetím osobám. Tento závazek zadavatele trvá po celou dobu trvání spolupráce mezi smluvními stranami podle smlouvy nebo objednávky a následně ještě po dobu 10 (deseti) let od ukončení spolupráce mezi smluvními stranami.

5.6.1.2 V případě zakoupeného školení, případně on/off-line školení, odborných presentací a praktických příkladů platí tento závazek zadavatele bez časového omezení a postupuje se dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je chráněna autorským zákonem a dalšími právními předpisy.

5.6.2.1 Zadavatel bere na vědomí, že v případě vypracování dokumentace ze strany zhotovitele, v rámci „konzultačních služeb", je tato dokumentace autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o  právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je chráněna autorským zákonem a dalšími právními předpisy, a to následujícím způsobem. Majetková práva k této dokumentaci jakožto dílu je oprávněn vykonávat pouze zhotovitel. Smlouva, objednávka ani tyto VOP nezakládají pro zadavatele žádná práva k dokumentaci zhotovitele. Zejména se zadavatel zavazuje dokumentaci zhotovitele využívat pouze pro své vlastní potřeby a nerozšiřovat ji a nepředat ji ani ji nezpřístupnit třetím osobám. Bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele nesmí být dokumentace zadavatelem jakkoliv rozmnožována, rozšiřována, pronajímána, vystavována nebo zapůjčována třetím osobám a obsah dokumentace nesmí být sdělován v jakékoliv formě ani veřejnosti. Tento závazek zadavatele trvá po celou dobu trvání spolupráce mezi smluvními stranami podle smlouvy nebo objednávky a následně ještě po dobu 10 (deseti) let od ukončení spolupráce mezi smluvními stranami. Jedná se o tzv. „nevýhradní licenci". Zadavatel může předanou vypracovanou dokumentaci modifikovat, upravovat a aktualizovat pouze pro své vlastní potřeby.

5.6.2.2 V případě zakoupeného školení, případně on/off-line školení, odborných presentací a praktických příkladů je tato dokumentace autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je chráněna autorským zákonem a dalšími právními předpisy, a to následujícím způsobem. Majetková práva k této dokumentaci jakožto dílu je oprávněn vykonávat pouze zhotovitel. Smlouva, objednávka ani tyto VOP nezakládají pro zadavatele žádná práva k dokumentaci zhotovitele. Zejména se zadavatel zavazuje dokumentaci zhotovitele využívat pouze pro své vlastní potřeby a nerozšiřovat ji a nepředat ji ani ji nezpřístupnit třetím osobám. Bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele nesmí být dokumentace zadavatelem jakkoliv rozmnožována, rozšiřována, pronajímána, vystavována nebo zapůjčována třetím osobám a obsah dokumentace nesmí být sdělován v jakékoliv formě ani veřejnosti. Tento závazek zadavatele trvá bez časového omezení. Jedná se o tzv. „nevýhradní licenci". Zakoupené školení, případně on/off-line školení, odborné presentace a praktické příklady, ani žádná její část se nesmí využívat za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

5.6.3. V případě, že zadavatel poruší závazek know-how zhotovitele nijak nevyužívat a nepředat je ani je nezpřístupnit třetím osobám podle odst. 5.6.1. tohoto článku obchodních podmínek a/nebo závazek používat dokumentaci pouze pro své vlastní potřeby, nerozšiřovat ji ani ji nepředat či nezpřístupnit třetím osobám podle odst. 5.6.2. tohoto článku obchodních podmínek, zavazuje se zadavatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč za každé jednotlivé porušení jako paušalizovanou náhradu škody na straně zhotovitele, a to na výzvu zhotovitele nejpozději do 1 měsíce od doručení této výzvy zadavateli.

5.7  Zastupování zhotovitele

Ve věci uzavření, řízení a ukončení zakázky je zhotovitele oprávněn zastupovat výhradně statutární orgán zhotovitele. Žádný zaměstnanec zhotovitele nemá oprávnění uzavírat, řídit nebo ukončovat zakázku.

 

6.       Odpovědnost za vady plnění

6.1   Kontrolní služby

V případě kontrolních služeb zhotovitel odpovídá zadavateli za vady plnění, přičemž pokud nebude dohodnuto písemně v konkrétním případě jinak, tak služby provedené pro zadavatele na základě smlouvy dle smluvně stanovených kritérií hodnocení kvality budou poskytnuty ve střední jakosti, což znamená, že chybovost bude maximálně 5 %. Garantuje se tedy vytřídění 95 % dobrých dílů.

6.2

a)   Kontrolní služby

Vady, které se garantují musí být jednoznačně definovány a popsány ve schválené kontrolní instrukci mezi zhotovitelem a zadavatelem.

b)   Operátorské služby

Operátorské služby se poskytují bez garance za tyto služby, pokud nebude dohodnuto písemně v objednávce nebo smlouvě mezi zhotovitelem a zadavatelem jinak. Zadavatel se tímto vzdává všech svých práv z vadného plnění zhotovitele v rámci operátorských služeb.

c)    Konzultační služby

Konzultační služby se poskytují bez garance za tyto služby, pokud nebude dohodnuto písemně v objednávce nebo smlouvě mezi zhotovitelem a zadavatelem jinak. Zadavatel se tímto vzdává všech svých práv z vadného plnění zhotovitele v rámci konzultačních služeb.

d)   Autodopravní služby

Autodopravní služby se poskytují bez garance za tyto služby, pokud nebude dohodnuto písemně v objednávce nebo smlouvě mezi zhotovitelem a zadavatelem jinak. Zadavatel se tímto vzdává všech svých práv z vadného plnění zhotovitele v rámci autodopravních služeb.

e)   HR služby
HR služby se poskytují bez garance za tyto služby, pokud nebude dohodnuto písemně v objednávce nebo smlouvě mezi zhotovitelem a zadavatelem jinak. Zadavatel se tímto vzdává všech svých práv z vadného plnění zhotovitele v rámci HR služeb. (např. negarantuje se zajištění uchazeče, pokud se nepodaří najít zhotoviteli vhodného uchazeče o zaměstnání pro zadavatele)

6.3      Vady, které se garantují musí být jednoznačně rozpoznatelné, tzn. nezávislé na subjektivním pozorování.

6.4      Reklamace vady musí být poslána na adresu info@variability.cz , a to nejpozději do 5-ti dní, kdy se zadavatel dověděl o dané vadě, nejpozději však do 10-ti dní ode dne, kdy bylo poskytnuto dílčí plnění, které je předmětem reklamace. V případě, že reklamace není v této lhůtě doručena zhotoviteli, nemá zadavatel žádný nárok za vady plnění, ani žádné další nároky související.

6.5     Je povinností zhotovitele začít vyřizovat reklamaci bez zbytečného odkladu. Zhotovitel zašle zadavateli oficiální stanovisko k reklamaci do 7 pracovních dní. V případě uznání reklamace vady, závisí způsob vyřízení reklamace na zhotoviteli; zhotovitel vyřídí reklamaci buď tak, že odstraní vadu na vlastní náklady, nebo poskytne zadavateli přiměřenou slevu z ceny plnění. Přiměřená sleva se vždy vypočte z ceny plnění poskytnutého zhotovitelem zadavateli v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k vadnému plnění, přičemž musí odpovídat poměru dílčího vadného plnění k celkovému plnění poskytnutému za kalendářní měsíc, vždy však maximálně 10 % z ceny plnění za daný kalendářní měsíc.

6.6      Řešení reklamací je výhradně v působnosti statutárního orgánu zhotovitele. Zaměstnanci zhotovitele nejsou oprávněni řešit reklamace.

 

7.       Odpovědnost za škody a újmy,  pojištění

7.1       Zhotovitel se nestává vlastníkem komponent převzatých za účelem provedení služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu ani újmu způsobenou vadou výrobku.

7.2      Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu ani újmu, pokud ke škodě nebo újmě došlo prokazatelným způsobem zásahem vyšší moci. Za zásah vyšší moci se pro účely těchto VOP považuje zejména válečná událost, vzpoura, teroristický akt, povstání nebo jiné hromadné násilné nepokoje, stávka, požár, povodeň, výbuch, nehoda, sabotáž, nepříznivá dopravní situace, působení jaderné energie a zasah státní moci nebo veřejné správy.

7.3

7.3.1 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání těchto VOP uzavřené základní pojištění zodpovědnosti za škodu s výší pojistného krytí minimálně ve výši 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se dále zavazuje mít  uzavřenou odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou zhotovitel převzal za účelem provedení objednané činnosti minimálně ve výši 100 000,- Kč. Zhotovitel se dále zavazuje mít  uzavřenou odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou zhotovitel oprávněně užívá minimálně ve výši 50 000,- Kč. Detaily pojištění a pojistného krytí upravuje pojistná smlouva č. 8602906797 uzavřená s Kooperativa pojišťovna, a.s. a pojistné podmínky této pojišťovny (www.koop.cz), se kterými se zadavatel seznámil. Zadavatel prohlašuje, že předvídatelná škoda eventuálně způsobená porušením povinností zhotovitele při poskytování plnění nepřesahuje výše uvedené pojistné krytí.

7.3.2 Autodopravce přebírá veškerou zodpovědnost a rizika související s přepravou „pojištěné věci" vozidly autodopravce po naložení  u zadavatele a před započetím vykládky u zhotovitele a zpět.

V případě, kdy zadavatel využije smluvního partnera jen pro své potřeby, tzn. přepravu mezi pracovišti zadavatele, nebo přeprava mezi pracovištěm zadavatele a pracovišti  jeho dodavatele/odběratele je veškerá zodpovědnost a rizika související s přepravou vozidly autodopravce, tak jako v bodě výše uvedeném.

Pojištění se mimo jiné nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:

a)    vady, kterou měla pojištěná věc již v době před jejím naložením na vozidlo,

b)    vadného, nevhodného nebo nedostatečného balení pojištěné věci,

c)    nesprávného naložení pojištěné věci,

d)    nakládky či vykládky pojištěné věci

Autodopravce se zavazuje mít uzavřené zákonná pojištění na všechny vozidla autodopravce. Autodopravce se dále zavazuje mít po dobu trvání těchto VOP uzavřené pojištění zodpovědnosti za škodu přepravovaných věcí během silniční dopravy s výší pojistného krytí minimálně ve výši 100 000.,- Kč. Detaily pojištění a pojistného krytí upravuje pojistná smlouva č. 25585282 uzavřená s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. a pojistné podmínky této pojišťovny, se kterými se zadavatel seznámil. Zadavatel prohlašuje, že předvídatelná škoda eventuálně způsobená porušením povinností autodopravce při poskytování plnění nepřesahuje výše uvedené pojistné krytí. Pojištění autodopravce se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

7.4       S ohledem na výše uvedené se pro případ způsobení škody či újmy v důsledku poskytnutí plnění zhotovitelem omezuje odpovědnost zhotovitele za škodu a újmu do výše pojistného krytí uvedeného v odstavci 7.3 tohoto článku těchto obchodních podmínek.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení odpovědnosti zhotovitele za škodu tak, že zhotovitel neodpovídá zadavateli za  škodu vzniklou vadou poskytnutého plnění, zejména pokud se jedná o případné náklady na zastavení výrobní linky u zadavatele, následného až koncového zákazníka zadavatele, náklady na kontrolu jiné externí firmy objednané zadavatelem, následným nebo koncovým zákazníkem zadavatele, ani další náklady, ať už byly v okamžiku poskytování plnění zhotovitelem předvídatelné či nikoliv.

Smluvní strany se taktéž dohodly na vyloučení odpovědnosti zhotovitele za škodu tak, že zhotovitel neodpovídá zadavateli za  škodu vzniklou vadou poskytnutého plnění, zejména pokud se jedná o případné náklady v souvislosti s poskytnutými „konzultačními službami".

7.5      Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

8.       Platební podmínky

8.1      Odměna za poskytnuté služby

Zadavatel se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit vykonateli odměnu, která je v souladu s ceníkem v objednávce nebo ve smlouvě.

8.2      Splatnost faktur

8.2.1     Částku za provedené služby zhotovitel vyúčtuje zadavateli fakturou vždy ke konci každého měsíce nebo po skončení zakázky. Pokud by fakturovaná částka přesáhla výši 10 000,- Kč za týden, bude vystavena faktura pro příslušný kalendářní týden.

8.2.2      Splatnost každé faktury je 14 dnů od data jejího odeslání zhotovitelem, přičemž den odeslání se do lhůty splatnosti nezapočítává. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí den po odeslání.

8.3      Smluvní pokuty

8.3.1     V případě prodlení zadavatele se zaplacením faktury  bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den  prodlení.

8.3.2     Sjednaná smluvní pokuta z prodlení se zaplacením peněžitého závazku má výlučně sankční charakter a její zaplacení se nedotýká nároku zhotovitele na plnou náhradu škody vzniklé s prodlením s placením ze strany zadavatele.

9.       Utajení podkladů a informací

9.1      Smluvní strany se zavazují nakládat se všemi informacemi získanými v průběhu provádění služeb jako s informacemi důvěrnými.

10.   Rozhodné právo a řešení sporů

10.1     Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy nebo se vztahují k jejímu porušení, ukončení nebo neplatnosti budou řešeny smírně – dohodou.

10.2     Nebude-li smírné řešení možné, smluvní strany se výslovně dohodly, že jakýkoliv spor vyplývající ze smlouvy bude řešen obecným soudem. Tímto soudem bude příslušný soud dle sídla zhotovitele.

11.   Závěrečná ustanovení

11.1 Zhotovitel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit.
11.2 Neplatnost nebo neúčinnost některého z ustanovení těchto VOP, nemá vliv na platnost nebo účinnost těchto VOP jako celku.
11.3 V případě sporu mezi jazykovými verzemi těchto VOP, je vždy upřednostněna verze v českém jazyce, před verzemi v jiném cizím jazyku.
11.4 Aktualizované znění těchto VOP nabývají platnosti dnem 20.05.2021.

 

 

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info