Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Variability s.r.o. Masarykovo nám. 2457/10, Karviná-Fryštát, 733 01, Czech Republic IČ: 293 96 212, DIČ: CZ293 96 212, zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38736

Tel: 774 999 549; Email: info@variability.cz; Web: www.variability.cz

 

Platné od 2.2.2012

 

 

1.       Podmínky poskytnutí služeb

1.1    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují obecné právní povinnosti smluvních stran vyplývajících z objednávky nebo ze smlouvy, na základě které firma Variability s.r.o. (dále jen  „zhotovitel") poskytuje  služby zákazníkovi (dále jen „zadavatel").

1.2    Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.

1.3    Právní vztah založený smlouvou se v otázkách neupravených smlouvou nebo těmito VOP řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského  zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

 

2.       Pojmy

2.1      Zhotovitel – právnická osoba, která poskytuje služby dle těchto VOP.

2.2      Zadavatel – právnická nebo fyzická osoba, která si služby dle těchto VOP objednává u zhotovitele.

2.3      Autodopravce – smluvní partner v oblasti autodopravních služeb

2.4      Objednávka – obchodní dokument, kterým zadavatel objednává služby u zhotovitele, a který naplňuje všechny požadavky dle bodu 4 těchto VOP.

2.5      Smlouva – konkrétní smlouva nebo rámcová smlouva, uzavřená mezi zhotovitelem a zadavatelem, ve kterých jsou řešeny jednotlivá odchylná ujednání od těchto VOP

2.6      Výrobek – jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování.

2.7      Komponent(a) – jakákoliv součást výrobku.

2.8      Kontrolor – pracovník, který poskytuje kontrolní nebo opravné práce, dle pracovní instrukce.

2.9      Operátor – pracovník, který poskytuje služby v oblasti obsluhy výrobní či nevýrobní linky, logistických a jiných asistenčních prací

2.10   Konzultant – pracovník, který poskytuje odborné asistence (konzultační služby) zejména v oblasti managementu kvality a výrobní kvality.

2.11   Zakázka/Projekt – realizované služby pracovníky zhotovitele, dle řádně schválené objednávky nebo smlouvy mezi zadavatelem a zhotovitelem.

2.12   Pracovní instrukce – dokument k realizaci zakázky, který je základním dokumentem pro správné provedení kontrolních služeb. V dokumentu jsou v jednotlivých krocích popsány pracovní činnosti, které provádí kontrolor kvality na komponentě.

2.13   Pracovní výkaz – dokument k evidenci realizované zakázky, který je podkladem k fakturaci zakázky

2.14   Dokumentace – zpravidla vypracovaný dokumentovaný postup, odborná analýza, stanovisko, mnohdy se jedná o  soubor dokumentů, které zhotovitel připraví nebo  koordinuje přípravu se zadavatelem, v rámci ´tzv. „konzultačních služeb".

2.15  SW aplikace – zpravidla vypracovaná softwarová aplikace, kterou zhotovitel připraví nebo koordinuje přípravu se zadavatelem, v rámci ´tzv. „konzultačních služeb".

2.16  Nevýhradní licence - zhotovitel uděluje zadavateli právo obchodní tajemství, dokumentaci, nebo SW aplikaci využívat s tím, že si zhotovitel ponechává právo udělit další licenci pro totéž obchodní tajemství, pro tutéž dokumentaci a pro stejné území. Není-li výslovně ujednána výhradní licence, platí, že se jedná o licenci nevýhradní. Ochrana know-how zhotovitele, viz kapitola 5.6

2.17 Cena plnění – zhotovitelem fakturovaná částka za realizaci služeb objednaných zadavatelem.

 

3.       Nabízené služby

3.1    Předmětem nabízených služeb (dále jen „služby") dle těchto VOP jsou zejména:

a) služby v oblasti provedení kontrolních, tzv. třídících (sorting) služeb, včetně oprav, balení; dále jen „kontrolní služby". Standardně jsou tyto kontrolní služby řešeny objednávkou, případně rámcovou smlouvou se zákazníkem.

b) služby v oblasti obsluhy výrobní či nevýrobní linky, logistických a jiných asistenčních prací; dále jen „operátorské služby". Standardně jsou tyto služby řešeny objednávkou, případně rámcovou smlouvou se zákazníkem.

c) konzultační služby, zejména v oblasti managementu kvality a výroby; dále jen „konzultační služby". Tyto služby zahrnují zejména outsourcing, audity, statistické analýzy (včetně měření, testování a analýz výrobních dílů), systémy, projektové řízení, inspekční služby (inspekční dozor, kontroly, měření, zkoušení a testování), odborný dozor nad realizací tzv. sortingu. Dále se jedná o služby v oblasti školení, případně on/off-line školení, odborných presentací, aj..
Standardně jsou tyto služby řešeny objednávkou, případně rámcovou smlouvou se zákazníkem.

d) služby v oblasti autodopravy, dále jen „autodopravní služby". Standardně jsou tyto služby řešeny objednávkou, případně rámcovou smlouvou se zákazníkem.

e) služby v oblasti zprostředkování zaměstnání, dále jen „HR služby". Standardně jsou tyto služby řešeny objednávkou, případně rámcovou smlouvou se zákazníkem.

f) konzultační služby v oblasti tvorby SW aplikací, dále jen „SW aplikace". Standardně jsou tyto služby řešeny objednávkou, případně rámcovou smlouvou se zákazníkem.

g) služby v oblasti zprostředkování obchodu, dále jen „obchodní služby". Standardně jsou tyto služby řešeny objednávkou, případně rámcovou smlouvou se zákazníkem.

 

4.       Objednávka služeb

4.1      Objednání služeb musí být provedeno vždy písemnou formou.

4.2      Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti

4.2.1           Společnost zadavatele, která objednává služby

4.2.2           Kontaktní osobu zadavatele - Jméno, příjmení, tel, e-mail

4.2.3           Adresa společnosti

4.2.4           Místo výkonu k realizaci objednaných služeb

4.2.5           Kontaktního pracovníka zadavatele v místě výkonu

4.2.6           Specifikace služby
                   a) Číslo a název komponenty/dílu – dle bodu 3.1.a
                   b) Název procesu a pracovní posice – dle bodu 3.1.b
                   c) Typ konzultace – dle bodů 3.1.c, d, e

4.2.7           Přesný popis objednaných služeb

4.2.8           Termín zahájení objednaných služeb

4.2.9           Předpokládaný termín ukončení objednaných služeb

4.2.10       Požadovaný počet kontrolorů kvality, výrobních operátorů nebo konzultantů

4.2.11       Požadovaná (předpokládaná) směnnost

4.2.12       Jméno, příjmení, telefon, email adresu kontaktního pracovníka pro fakturaci. (je povinností zadavatele zaslat nejpozději zaslat 3tí den po začátku zakázky)

4.2.13       Konkrétní ujednání ceníku služeb.

4.2.14       Objednávka může obsahovat i další ujednání ze strany zadavatele (např. požadavek na zabezpečení pracovních pomůcek zhotovitelem) .

4.3      Objednávkový formulář zašle zhotovitel emailem zadavateli. Případně zhotovitel připraví formulář objednávky dle informací, které mu poskytl zadavatel a poté jej přepošle mailem zadavateli.

4.4      Zadavatel vyplní nebo doplní objednávkový formulář. Řádně vyplněnou a podepsanou objednávku zašle zadavatel e-mailem zhotoviteli, a to na adresu info@variability.cz nebo vankat@variability.cz

4.5      Zhotovitel překontroluje veškeré náležitosti objednávky, případně chybějící doplní po konzultaci s pověřeným pracovníkem zadavatele,

4.6      Objednávka nabyde charakteru smlouvy až podpisem ze strany zhotovitele. Schválená objednávka je zhotovitelem zaslána na  e-mail  adresu pověřeného pracovníka zadavatele, který objednávku podepsal. Okamžikem řádného doručení schválené, oběma smluvními stranami řádně podepsané objednávky, se tato objednávka stává závaznou smlouvou mezi zadavatelem a zhotovitelem.

4.6.2 V případě nabízené oblasti on/off-line školení, odborných presentací, e-mail objednávka nabyde charakteru smlouvy až e-mail potvrzením ze strany zhotovitele. Schválená e-mail objednávka je zhotovitelem zaslána na e-mail adresu pověřeného pracovníka zadavatele, který e-mail objednávku zaslal. Okamžikem řádného doručení schválené, oběma smluvními stranami e-mail doručené objednávky, a zároveň uhrazením fakturované ceny zadavatelem na účet zhotovitele, se tato objednávka stává závaznou smlouvou mezi zadavatelem a zhotovitelem.

4.7      Zhotovitel není povinen přijmout závaznou objednávku zaslanou zadavatelem. Taková závazná objednávka zadavatele ztrácí svoji platnost, pokud není řádně podepsána a odeslána zhotovitelem dle bodu 4.6 zadavateli nazpět.

 

5.       Realizace služeb a povinnosti smluvních stran

5.1    Realizace služeb

5.1.1  Realizace kontrolních služeb

5.1.1.1 Realizace kontrolních služeb u zákazníka

a)     Vytvoření pracovní instrukce

b)    Proškolení inspektorů kvality s pracovní instrukcí

c)     Provedení kontroly (oprav) výrobků

d)    Evidence vad neshodných výrobků, případně dle dalších požadavků zákazníka

e)    Evidence pracovního výkazu (reportu)

f)      Zaslání elektronického reportu zákazníkovi

5.1.1.2 Realizace kontrolních služeb na provozovně zhotovitele

a) Logistika – zajištění přepravy výrobních dílů ke zhotoviteli

b) Vytvoření pracovní instrukce

c) Proškolení inspektorů kvality s pracovní instrukcí

d) Provedení kontroly (oprav) výrobků

e) Evidence vad neshodných výrobků, případně dle dalších požadavků zadavatele

f) Zaslání elektronického reportu zadavateli

g) Logistika - zajištění přepravy výrobních dílů zpět k zadavateli

5.1.2 Realizace operátorských služeb

V případě operátorských služeb zhotovitel zpravidla pouze poskytuje zaměstnance zadavateli. Realizace takové zakázky probíhá plně v kompetenci a zodpovědnosti zadavatele. Zaměstnanci zhotovitele si evidují jejich pracovní čas v evidenci pracovního výkazu.

5.1.3 Realizace konzultačních služeb

V případě konzultačních služeb nabízíme zadavateli naše portfolio služeb, v oblasti managementu kvality a výroby. Každá taková zakázka / projekt je svým způsobem specifická a vychází z potřeb zadavatele a odborných zkušeností zhotovitele.

5.1.4 Realizace autodopravních služeb

V případě pouze autodopravních služeb nabízíme zadavateli taktéž využití našich autodopravních služeb pro jejich přepravní potřeby zadavatele, např. pro přepravu od zadavatele k jejich dodavateli/odběrateli a zpět k zadavateli.

5.1.5 Realizace HR služeb
a) Zadavatel zašle kvalifikační požadavky pracovní pozice na zhotovitele.
b) Zhotovitel zajistí výběr vhodného uchazeče dle kvalifikačních požadavků zadavatele,       včetně vstupního pohovoru
c) Organizační zajištění náboru mezi zadavatelem a zhotovitelem
d) Vstupní pohovor vybraného vhodného uchazeče u zadavatele
e) Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče o zaměstnání zadavatelem

5.1.6 Realizace SW aplikací
V případě SW aplikací nabízíme zadavateli naše portfolio služeb v oblasti vytvoření SW aplikací. Každá taková zakázka / projekt je svým způsobem specifická a vychází z potřeb zadavatele a odborných zkušeností zhotovitele.

5.1.7 Realizace obchodních služeb
V případě obchodních služeb nabízíme zadavateli naše portfolio služeb v oblasti zprostředkování obchodu. Každá taková zakázka / projekt je svým způsobem specifická a vychází z potřeb zadavatele a odborných zkušeností zhotovitele.

5.2    Povinnosti zhotovitele

5.2.1     Je povinností zhotovitele zabezpečit vstupní školení pracovníků zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

5.2.2      Je povinností zhotovitele, pokud se zadavatel a zhotovitel nedohodly jiným způsobem, zabezpečit pracovníky zhotovitele pro práci běžného rozsahu osobními ochrannými pracovními prostředky, dále jen „OOPP". Těmito OOPP jsou zejména bezpečnostní pracovní obuv a ochranné pracovní rukavice.

5.2.3      Je povinností zhotovitele, pokud se zadavatel a zhotovitel nedohodly jiným způsobem, zabezpečit pracovníky zhotovitele pro kontrolní služby základními pracovními pomůckami, dále jen „ZPP". Těmito ZPP se rozumí zejména identifikační štítky, psací potřeby, nezbytné formuláře, značkovače.

5.2.4      Je povinností zhotovitele nezahájit kontrolní služby, pokud není vypracována pracovní instrukce, která je zároveň schválena ze strany zadavatele i zhotovitele

5.3    Povinnosti zadavatele

5.3.1     Je povinností zadavatele zabezpečit místo výkonu služeb z hlediska naplnění všech právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

5.3.2     Je povinností zadavatele zabezpečit školení pracovníků vykonavatele v oblasti         bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, dle interních předpisů zadavatele.

5.3.3     Je povinností zadavatele zabezpečit vhodné prostory k poskytnutí nabízených služeb. Služby jsou prováděny v prostorách zadavatele, případně v prostorech jeho dodavatele nebo odběratele. Přesné místo k provedení služeb musí být specifikováno v objednávce nebo ve smlouvě.

5.3.4     Je povinností zadavatele umožnit zhotoviteli ve sjednaném termínu provádět objednané služby a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení těchto služeb.

5.3.5     Je povinností zadavatele překontrolovat a schválit pracovní instrukci. Veškeré změny, které mohou mít vliv na realizaci zakázky musí být prokazatelně zaznamenány v pracovní instrukci a podepsány ze strany pověřeného pracovníka zadavatele i zhotovitele.

5.3.6     Je povinností zadavatele na konci směny vždy podepsat předložený pracovní výkaz  pracovníků zhotovitele.

5.3.7     Je povinností zadavatele rozporovat zaslaný report nejpozději do 3 pracovních dní. Na pozdější rozpor nemusí být brán ze strany zhotovitele zřetel.

5.3.8     Je povinností zadavatele zabezpečit logistiku pro realizaci služeb, jako je návoz/odvoz komponent, tak aby nedocházelo ke zbytečným prostojům.

5.3.9     Je povinností zadavatele zabezpečit místo pro převlečení a odložení osobních věcí pracovníků zhotovitele.

5.3.10  Je v zodpovědnosti zadavatele zajistit proškolení pracovníků zhotovitele z bezpečnostních předpisů, provozních předpisů, výrobních, technologických a pracovních předpisů, případně dalších předpisů, které jsou nezbytné pro vykonávanou práci pracovníků zhotovitele. Dále je v zodpovědnosti zadavatele zadávat práci dle kvalifikace pracovníka zhotovitele a zajistit nezbytné proškolení, s prokazatelným záznamem o proškolení.

5.3.11  Je povinností zadavatele zabezpečit vhodné podmínky k poskytnutí nabízených služeb. Jedná se zejména o tyto podmínky: dostatečné světelné podmínky; pracovní stůl; vhodné místo na odkládání OK komponent, NOK komponent, případně komponent na posouzení.

5.3.12 Je povinností zadavatele v oblasti outsourcingu konzultačních služeb zhotovitelem, kde se zpravidla předpokládá výkon konzultačních služeb zhotovitele na vnitřní firemní IT síti zadavatele, zajistit vhodný, zabezpečený a nastavený PC (osobní počítač) nebo NB (notebook) pro výkon služeb zhotovitele. Zadavatel je zodpovědný za všechny náležitosti a rizika v oblasti IT (např. v oblasti SW / HW / IT sítě / kvalifikovaných IT zaměstnanců zadavatele, ..)

5.4 Závazek zadavatele

5.4.1 V případě, že zadavatel naváže spolupráci s jakýmkoli pracovníkem zhotovitele, který se podílel na zakázce u zadavatele, nebo jiným způsobem, ať už tato spolupráce bude navázána na základě pracovní smlouvy, dohody o práci konané mimo pracovní poměr nebo jiné smlouvy, během trvání zakázky nebo v době do 12 (dvanácti) měsíců od ukončení zakázky, nebo v době do 24 (dvaceti čtyř) měsíců od ukončení zakázky v případě jiného způsobu navázání spolupráce, zavazuje se zadavatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za každého pracovníka zhotovitele ve výši 80 000,- Kč, za každého pracovníka zhotovitele zaměstnaného min. 2 roky u zhotovitele 150 000,- Kč a za každého vedoucího pracovníka zhotovitele 250 000,- Kč, a to na výzvu zhotovitele nejpozději do 1 měsíce od doručení této výzvy zadavateli.
Za navázání takové spolupráce lze považovat také výkon zaměstnání u zadavatele přes agenturu práce nebo podobnou zainteresovanou společnost, která pro zadavatele vykonává činnost.

5.4.2 Zaplacením smluvní pokuty, viz bod 5.4.1 není v případě nedodržení etických postupů (např. nekalá soutěž, nekalé obchodní praktiky, apod.) v obchodním vztahu dotčeno právo zhotovitele na náhradu vzniklé škody. Zadavatel se dále zavazuje v takovém případě zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč za každé jednotlivé porušení/za každého jednotlivého zaměstnance, jako paušalizovanou náhradu škody na straně zhotovitele, a to na výzvu zhotovitele nejpozději do 1 měsíce od doručení této výzvy zadavateli.

5.5 Povinnost autodopravce

Autodopravce zajišťuje autodopravní služby pouze vlastními vozidly autodopravce. Autodopravce přebírá veškerou zodpovědnost a rizika za vozidla autodopravce, zaměstnance autodopravce  zajišťující autodopravní služby a převážené komponenty, věci nebo materiál, dále „pojištěná věc".

5.6. Ochrana know-how zhotovitele

5.6.1.1 Zadavatel bere na vědomí, že způsob realizace služeb a činností zhotovitele s realizací služeb souvisejících jsou předmětem know-how zhotovitele, které zhotovitel chrání a utajuje, které není běžně dostupné a které představuje ekonomickou hodnotu ve vlastnictví zhotovitele, a zavazuje se tato práva zhotovitele k know-how respektovat. Smlouva, objednávka ani tyto VOP nezakládají pro zadavatele žádná práva k know-how zhotovitele. Zadavatel se zejména zavazuje know-how zhotovitele nijak nevyužívat a nepředat je ani je nezpřístupnit třetím osobám. Tento závazek zadavatele trvá po celou dobu trvání spolupráce mezi smluvními stranami podle smlouvy nebo objednávky a následně ještě po dobu 10 (deseti) let od ukončení spolupráce mezi smluvními stranami.

5.6.1.2 V případě zakoupeného školení, případně on/off-line školení, odborných presentací a praktických příkladů a SW aplikací, platí tento závazek zadavatele bez časového omezení a postupuje se dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je chráněna autorským zákonem a dalšími právními předpisy.

5.6.2.1 Zadavatel bere na vědomí, že v případě vypracování dokumentace ze strany zhotovitele, v rámci „konzultačních služeb", je tato dokumentace autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o  právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je chráněna autorským zákonem a dalšími právními předpisy, a to následujícím způsobem. Majetková práva k této dokumentaci jakožto dílu je oprávněn vykonávat pouze zhotovitel. Smlouva, objednávka ani tyto VOP nezakládají pro zadavatele žádná práva k dokumentaci zhotovitele. Zejména se zadavatel zavazuje dokumentaci zhotovitele využívat pouze pro své vlastní potřeby a nerozšiřovat ji a nepředat ji ani ji nezpřístupnit třetím osobám. Bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele nesmí být dokumentace zadavatelem jakkoliv rozmnožována, rozšiřována, pronajímána, vystavována nebo zapůjčována třetím osobám a obsah dokumentace nesmí být sdělován v jakékoliv formě ani veřejnosti. Tento závazek zadavatele trvá po celou dobu trvání spolupráce mezi smluvními stranami podle smlouvy nebo objednávky a následně ještě po dobu 10 (deseti) let od ukončení spolupráce mezi smluvními stranami. Jedná se o tzv. „nevýhradní licenci". Zadavatel může předanou vypracovanou dokumentaci modifikovat, upravovat a aktualizovat pouze pro své vlastní potřeby.

5.6.2.2 V případě zakoupeného školení, případně on/off-line školení, odborných presentací a praktických příkladů je tato dokumentace autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je chráněna autorským zákonem a dalšími právními předpisy, a to následujícím způsobem. Majetková práva k této dokumentaci jakožto dílu je oprávněn vykonávat pouze zhotovitel. Smlouva, objednávka ani tyto VOP nezakládají pro zadavatele žádná práva k dokumentaci zhotovitele. Zejména se zadavatel zavazuje dokumentaci zhotovitele využívat pouze pro své vlastní potřeby a nerozšiřovat ji a nepředat ji ani ji nezpřístupnit třetím osobám. Bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele nesmí být dokumentace zadavatelem jakkoliv rozmnožována, rozšiřována, pronajímána, vystavována nebo zapůjčována třetím osobám a obsah dokumentace nesmí být sdělován v jakékoliv formě ani veřejnosti. Tento závazek zadavatele trvá bez časového omezení. Jedná se o tzv. „nevýhradní licenci". Zakoupené školení, případně on/off-line školení, odborné presentace a praktické příklady, ani žádná její část se nesmí využívat za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

5.6.2.3 Zadavatel bere na vědomí, že v případě vypracování SW aplikace(í) ze strany zhotovitele, v rámci „konzultačních služeb", je tato SW aplikace autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je chráněna autorským zákonem a dalšími právními předpisy, a to následujícím způsobem. Majetková práva k této SW aplikaci jakožto dílu je oprávněn vykonávat pouze zhotovitel. Smlouva, objednávka ani tyto VOP nezakládají pro zadavatele žádná práva k SW aplikaci zhotovitele. Zejména se zadavatel zavazuje SW aplikaci zhotovitele využívat pouze pro své vlastní potřeby a nerozšiřovat ji a nepředat ji ani ji nezpřístupnit třetím osobám. Bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele nesmí být SW aplikace zadavatelem, jakkoliv rozmnožována, rozšiřována, pronajímána, vystavována nebo zapůjčována třetím osobám a obsah SW aplikace nesmí být sdělován v jakékoliv formě ani veřejnosti. Tento závazek zadavatele trvá bez časového omezení. Jedná se o tzv. „nevýhradní licenci". Zadavatel může předanou vypracovanou SW aplikaci modifikovat, upravovat a aktualizovat pouze pro své vlastní potřeby.

5.6.3. V případě, že zadavatel poruší závazek know-how zhotovitele nijak nevyužívat a nepředat je ani je nezpřístupnit třetím osobám podle odst. 5.6.1. tohoto článku obchodních podmínek a/nebo závazek používat dokumentaci, školení, případně on/off-line školení, odborných presentací a praktických příkladů a SW aplikací, pouze pro své vlastní potřeby, nerozšiřovat ji ani ji nepředat či nezpřístupnit třetím osobám podle odst. 5.6.2. tohoto článku obchodních podmínek, zavazuje se zadavatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč za každé jednotlivé porušení jako paušalizovanou náhradu škody na straně zhotovitele, a to na výzvu zhotovitele nejpozději do 1 měsíce od doručení této výzvy zadavateli.

5.7  Zastupování zhotovitele

Ve věci uzavření, řízení a ukončení zakázky je zhotovitele oprávněn zastupovat výhradně statutární orgán zhotovitele. Žádný zaměstnanec zhotovitele nemá oprávnění uzavírat, řídit nebo ukončovat zakázku.

5.8 Zvláštní ujednání k softwarovým aplikacím
5.8.1 Zadavatel nemá oprávnění odstranit ze SW aplikace označení zhotovitele, informace o autorských právech zhotovitele, apod., viz bod 5.6.2.3.
5.8.2 Zadavatel nemá oprávnění zasahovat do zdrojového kódu, ani do uzamknuté, či jinak zabezpečené SW aplikace.
5.8.3 Implementace a zajištění servisu SW aplikací, není předmětem objednávky nebo smlouvy, pokud není výslovně v objednávce nebo ve smlouvě uvedeno.
5.8.4 Zhotovitel poskytuje licenci k SW aplikacím, jako licenci nevýhradní, blíže viz bod 5.6.2.3. a body další.
5.8.5 Zadavatel bere na vědomí, že k používání a správně funkci SW aplikací může být / je nezbytné používání software jiných stran.
5.8.6 Zadavatel bere na vědomí, že zhotovitel není odpovědný za vady, škody či újmy v souvislosti se SW aplikací. Zhotovitel nenese jakoukoliv odpovědnost za obchodní ani jakoukoliv jinou činnost, ke které je SW aplikace zadavatelem používána. 

5.8.7 Zadavatel bere na vědomí, že je výhradně v jeho zodpovědnosti zabezpečit kompletní oblast IT u zadavatele, např. vnitřní firemní IT sítě zadavatele, dále zajistit vhodný, zabezpečený a nastavený PC (osobní počítač) nebo NB (notebook), zálohování dat. Zadavatel je zodpovědný za všechny náležitosti a rizika v oblasti IT, např. v oblasti SW / HW / IT sítě / kvalifikovaných IT zaměstnanců zadavatele, .., včetně případného neoprávněného zásahu třetích stran.

 

6.       Odpovědnost za vady plnění

6.1   Kontrolní služby

V případě kontrolních služeb zhotovitel odpovídá zadavateli za vady plnění, přičemž pokud nebude dohodnuto písemně v konkrétním případě jinak, tak služby provedené pro zadavatele na základě smlouvy dle smluvně stanovených kritérií hodnocení kvality budou poskytnuty ve střední jakosti, což znamená, že chybovost bude maximálně 5 %. Garantuje se tedy vytřídění 95 % dobrých dílů.

6.2

a)   Kontrolní služby

Vady, které se garantují musí být jednoznačně definovány a popsány ve schválené kontrolní instrukci mezi zhotovitelem a zadavatelem.

b)   Operátorské služby

Operátorské služby se poskytují bez garance za tyto služby, pokud nebude dohodnuto písemně v objednávce nebo smlouvě mezi zhotovitelem a zadavatelem jinak. Zadavatel se tímto vzdává všech svých práv z vadného plnění zhotovitele v rámci operátorských služeb.

c)    Konzultační služby

Konzultační služby se poskytují bez garance za tyto služby, pokud nebude dohodnuto písemně v objednávce nebo smlouvě mezi zhotovitelem a zadavatelem jinak. Zadavatel se tímto vzdává všech svých práv z vadného plnění zhotovitele v rámci konzultačních služeb.

d)   Autodopravní služby

Autodopravní služby se poskytují bez garance za tyto služby, pokud nebude dohodnuto písemně v objednávce nebo smlouvě mezi zhotovitelem a zadavatelem jinak. Zadavatel se tímto vzdává všech svých práv z vadného plnění zhotovitele v rámci autodopravních služeb.

e)   HR služby
HR služby se poskytují bez garance za tyto služby, pokud nebude dohodnuto písemně v objednávce nebo smlouvě mezi zhotovitelem a zadavatelem jinak. Zadavatel se tímto vzdává všech svých práv z vadného plnění zhotovitele v rámci HR služeb. (např. negarantuje se zajištění uchazeče, pokud se nepodaří najít zhotoviteli vhodného uchazeče o zaměstnání pro zadavatele)

g) Obchodní služby

Obchodní služby se poskytují bez garance za tyto služby, pokud nebude dohodnuto písemně v objednávce nebo smlouvě mezi zhotovitelem a zadavatelem jinak. Zadavatel se tímto vzdává všech svých práv z vadného plnění zhotovitele v rámci obchodních služeb.

6.3      Vady, které se garantují musí být jednoznačně rozpoznatelné, tzn. nezávislé na subjektivním pozorování.

6.4      Reklamace vady musí být poslána na adresu info@variability.cz , a to nejpozději do 5-ti dní, kdy se zadavatel dověděl o dané vadě, nejpozději však do 10-ti dní ode dne, kdy bylo poskytnuto dílčí plnění, které je předmětem reklamace. V případě, že reklamace není v této lhůtě doručena zhotoviteli, nemá zadavatel žádný nárok za vady plnění, ani žádné další nároky související.

6.5     Je povinností zhotovitele začít vyřizovat reklamaci bez zbytečného odkladu. Zhotovitel zašle zadavateli oficiální stanovisko k reklamaci do 7 pracovních dní. V případě uznání reklamace vady, závisí způsob vyřízení reklamace na zhotoviteli; zhotovitel vyřídí reklamaci buď tak, že odstraní vadu na vlastní náklady, nebo poskytne zadavateli přiměřenou slevu z ceny plnění. Přiměřená sleva se vždy vypočte z ceny plnění poskytnutého zhotovitelem zadavateli v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k vadnému plnění, přičemž musí odpovídat poměru dílčího vadného plnění k celkovému plnění poskytnutému za kalendářní měsíc, vždy však maximálně 10 % z ceny plnění za daný kalendářní měsíc.

6.6      Řešení reklamací je výhradně v působnosti statutárního orgánu zhotovitele. Zaměstnanci zhotovitele nejsou oprávněni řešit reklamace.

 

7.       Odpovědnost za škody a újmy,  pojištění

7.1 Zhotovitel se nestává vlastníkem komponent převzatých za účelem provedení služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu ani újmu způsobenou vadou výrobku.

7.2 Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu ani újmu, pokud ke škodě nebo újmě došlo těmito způsoby (příčinami):
a) Za zásah vyšší moci se pro účely těchto VOP považuje zejména válečná událost, vzpoura, teroristický akt, povstání nebo jiné hromadné násilné nepokoje, stávka, požár, povodeň, výbuch, nehoda, sabotáž, nepříznivá dopravní situace, působení jaderné energie.
b) Za zásah státní moci nebo veřejné správy se pro účely těchto VOP považuje zejména nařízení, které částečně nebo zcela omezuje podnikatelské aktivity zhotovitele.
c) Za zásah tzv. globální nebo lokální moci (krize), ať již skutečné nebo uměle vyvolané - např. epidemické krize (např. tzv. Covid-19, apod.); ekonomické krize (např. inflace, zdražení, apod.), jakékoliv jiné nepředvídatelná krize, aj., se pro účely těchto VOP považuje zejména způsob (příčina, nařízení, apod.), které částečně nebo zcela omezuje podnikatelské aktivity zhotovitele.
d) Neodborné nebo úmyslné jednání zadavatele nebo 3tí osoby z jejich podnětu.
e) Kybernetické nebezpečí.

7.2.1 Zhotovitel nenese jakoukoli odpovědnost za škodu ani újmu, ani jakékoliv jiné znevýhodnění pro zhotovitele, včetně již podepsaných objednávek nebo smluv, v souvislosti s výše uvedenými způsoby (příčinami).
7.2.2 Zhotovitel má dále pravomoc, za tímto účelem vždy vyvolat jednání se zadavatelem, a to např. mimo jiné: v případě nárůstu cen za pohonné hmoty, elektrické energie, zaměstnaneckých mezd, inflace, apod., způsobem, aby zhotovitel mohl pokračovat ve výkonu služeb, dle řádně podepsané objednávky nebo obchodní smlouvy, aniž by byl výše uvedenými příčinami/následky znevýhodněn.
7.2.3 Zhotovitel sděluje a zadavatel jednoznačně stvrzuje podpisem v objednávce nebo smlouvě, že dle výše uvedeného, je jednoznačně na rozhodnutí zhotovitele, zda bude pokračovat v pracích dle objednávky nebo smlouvy, nebo takovou objednávku nebo smlouvu může vypovědět, aniž by mohl být ze strany zadavatele jakýmkoliv způsobem sankcionován.

7.2.4 V případě nenadálých událostí na straně zhotovitele, např. nepříznivé klimatické podmínky, autodopravní příčina, zdravotní příčina, případně jiná blíže nespecifikovaná závažná příčina, která by znemožnila výkon služeb zhotovitele pro zadavatele, zhotovitel sdělí tuto informaci zadavateli. Po dobu, kdy taková příčina neumožní službu ze strany zhotovitele poskytovat, nenáleží za daný(é) den (dny) zhotoviteli odměna, dle řádně podepsané objednávky nebo smlouvy. Pokud se v této záležitosti zadavatel a zhotovitel nedohodnou jiným způsobem. Zároveň tím však není dotčena odměna zhotovitele za dny, kdy služby byly poskytnuty. Zhotovitel nenese jakoukoli odpovědnost za škodu ani újmu, ani jakékoliv jiné znevýhodnění pro zhotovitele v souvislosti s výše uvedenými příčinami.

7.3

7.3.1 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání těchto VOP uzavřené základní pojištění zodpovědnosti za újmu s výší pojistného krytí minimálně ve výši 1 000 000,- Kč. Odpovědnost se nevztahuje na reklamaci vadně provedené práce.
Zhotovitel se dále zavazuje mít uzavřenou odpovědnost za újmu způsobenou na movité věci, kterou zhotovitel převzal za účelem provedení objednané činnosti minimálně ve výši 100 000,- Kč. Zhotovitel se dále zavazuje mít uzavřenou odpovědnost za újmu způsobenou na movité věci, kterou zhotovitel oprávněně užívá minimálně ve výši 50 000,- Kč. Detaily pojištění a pojistného krytí upravuje pojistná smlouva č. 0029580668 uzavřená s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a pojistné podmínky této pojišťovny (www,cpp.cz), se kterými se zadavatel seznámil. Zadavatel prohlašuje, že předvídatelná újma eventuálně způsobená porušením povinností zhotovitele při poskytování plnění nepřesahuje výše uvedené pojistné krytí.

7.3.2 Autodopravce přebírá veškerou zodpovědnost a rizika související s přepravou „pojištěné věci" vozidly autodopravce po naložení  u zadavatele a před započetím vykládky u zhotovitele a zpět.

V případě, kdy zadavatel využije smluvního partnera jen pro své potřeby, tzn. přepravu mezi pracovišti zadavatele, nebo přeprava mezi pracovištěm zadavatele a pracovišti  jeho dodavatele/odběratele je veškerá zodpovědnost a rizika související s přepravou vozidly autodopravce, tak jako v bodě výše uvedeném.

Pojištění se mimo jiné nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:

a)    vady, kterou měla pojištěná věc již v době před jejím naložením na vozidlo,

b)    vadného, nevhodného nebo nedostatečného balení pojištěné věci,

c)    nesprávného naložení pojištěné věci,

d)    nakládky či vykládky pojištěné věci

Autodopravce se zavazuje mít uzavřené zákonná pojištění na všechny vozidla autodopravce. Autodopravce se dále zavazuje mít po dobu trvání těchto VOP uzavřené pojištění zodpovědnosti za škodu přepravovaných věcí během silniční dopravy s výší pojistného krytí minimálně ve výši 100 000.,- Kč. Detaily pojištění a pojistného krytí upravuje pojistná smlouva č. 25585282 uzavřená s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. a pojistné podmínky této pojišťovny, se kterými se zadavatel seznámil. Zadavatel prohlašuje, že předvídatelná škoda eventuálně způsobená porušením povinností autodopravce při poskytování plnění nepřesahuje výše uvedené pojistné krytí. Pojištění autodopravce se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

7.4       S ohledem na výše uvedené se pro případ způsobení škody či újmy v důsledku poskytnutí plnění zhotovitelem omezuje odpovědnost zhotovitele za škodu a újmu do výše pojistného krytí uvedeného v odstavci 7.3 tohoto článku těchto obchodních podmínek.

7.4.1 Smluvní strany se dohodly na vyloučení odpovědnosti zhotovitele za škodu či újmu tak, že zhotovitel neodpovídá zadavateli za škodu či újmu vzniklou vadou poskytnutého plnění, zejména pokud se jedná o případné náklady v souvislosti s poskytnutými „kontrolními službami", a to náklady na vadně provedené práce (např. reklamace, apod), na zastavení výrobní linky u zadavatele, následného až koncového zákazníka zadavatele, náklady na kontrolu zadavatelem, nebo jiné externí firmy objednané zadavatelem, následným nebo koncovým zákazníkem zadavatele, ani další náklady, ať už byly v okamžiku poskytování plnění zadavatelem nebo zhotovitelem předvídatelné či nikoliv.

7.4.2 Smluvní strany se taktéž dohodly na vyloučení odpovědnosti zhotovitele za škodu či újmu tak, že zhotovitel neodpovídá zadavateli za škodu či újmu vzniklou vadou poskytnutého plnění, zejména pokud se jedná o případné náklady v souvislosti s poskytnutými „konzultačními službami", „HR službami" a „SW aplikace".

7.5     Odstoupení od objednávky nebo smlouvy ze strany zadavatele – v případě odstoupení od řádně podepsané objednávky nebo smlouvy ze strany zadavatele před datem ukončení objednávky nebo smlouvy náleží zhotoviteli smluvní kompenzace ve výši 100% plnění dle ceníku služeb, a to pro dobu 1 den až 2 měsíce před datem ukončení objednávky nebo smlouvy.

7.6     Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

 

8.       Platební podmínky

8.1      Odměna za poskytnuté služby

Zadavatel se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit vykonateli odměnu, která je v souladu s ceníkem v objednávce nebo ve smlouvě.

8.2      Splatnost faktur

8.2.1     Částku za provedené služby zhotovitel vyúčtuje zadavateli fakturou vždy ke konci každého měsíce nebo po skončení zakázky. Pokud by fakturovaná částka přesáhla výši 10 000,- Kč za týden, bude vystavena faktura pro příslušný kalendářní týden.

8.2.2      Splatnost každé faktury je 14 dnů od data jejího odeslání zhotovitelem, přičemž den odeslání se do lhůty splatnosti nezapočítává. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí den po odeslání.

8.3      Smluvní pokuty

8.3.1     V případě prodlení zadavatele se zaplacením faktury  bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den  prodlení.

8.3.2     Sjednaná smluvní pokuta z prodlení se zaplacením peněžitého závazku má výlučně sankční charakter a její zaplacení se nedotýká nároku zhotovitele na plnou náhradu škody vzniklé s prodlením s placením ze strany zadavatele.

8.4 Odstoupení od objednávky nebo smlouvy ze strany zhotovitele – v případě nezaplacení faktury / faktur v době 10 dní po termínu splatnosti, může být důvodem zhotovitele pro okamžité ukončení obchodní spolupráce se zadavatelem. V takovém případě ukončení obchodní spolupráce zhotovitel nenese jakoukoli odpovědnost za škodu ani újmu, ani jakékoliv jiné znevýhodnění, která by takovým způsobem ukončení ze strany zhotovitele mohla případně na straně zadavatele nastat. Povinností zadavatele je uhradit všechny faktury za poskytnuté služby zhotovitelem, a to až do termínu ukončení obchodní spolupráce.

 

9. Společenská odpovědnost

9.1 Etický kodex
Smluvní strany se zavazují dodržovat etický kodex zhotovitele, viz
www.variability.cz/o-firme/csr/eticky-kodex

9.2 Protikorupční politika
Smluvní strany se zavazují zdržet se jakékoliv formy korupčního jednání, zejména s důrazem na trestné činy úplatku, podvodného jednání, legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

9.3 Utajení podkladů a informací
Smluvní strany se zavazují nakládat se všemi informacemi získanými v průběhu provádění služeb jako s informacemi důvěrnými.

9.4 Zhotovitel nenese jakoukoli odpovědnost za škodu ani újmu, ani jakékoliv jiné znevýhodnění pro zhotovitele, včetně již podepsaných objednávek nebo smluv, v souvislosti s výše uvedenými body 9.1 až 9.3, a to zaviněnými ze strany zadavatele. Jakékoliv porušení zejména etického kodexu, nebo korupční jednání, zaviněné ze strany zadavatele, je závažným porušením objednávky nebo smlouvy s právem zhotovitele okamžitě odstoupit od objednávky nebo smlouvy.

9.5 Zhotovitel sděluje a zadavatel jednoznačně stvrzuje podpisem v objednávce nebo smlouvě, že dle výše uvedeného, je jednoznačně na rozhodnutí zhotovitele, zda bude pokračovat v pracích dle objednávky nebo smlouvy, nebo takovou objednávku nebo smlouvu může vypovědět, aniž by mohl být ze strany zadavatele jakýmkoliv způsobem sankcionován. Povinností zadavatele je uhradit všechny faktury za poskytnuté služby zhotovitelem, a to až do termínu ukončení obchodní spolupráce.

 

10. Zpracování osobních údajů

10.1 Smluvní strany se zavazují nakládat se všemi osobními údaji získanými v průběhu provádění služeb, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o zpracování a uchovávání osobních údajů (dále „GDPR")
10.2 Práva a povinnosti zhotovitele a informace související se zpracování osobních údajů zadavatele, včetně dalších nezbytných informací, jsou uvedena v „Prohlášení ke zpracování osobních údajů - GDPR", které je umístěno na www.variability.cz
10.3 Je povinností zadavatele, informovat jím pověřené zaměstnance zadavatele, v souvislosti s využíváním služeb zhotovitele, o úrovni zpracování osobních údajů a jejich právech dle „GDPR".

 

11.   Rozhodné právo a řešení sporů

11.1     Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy nebo se vztahují k jejímu porušení, ukončení nebo neplatnosti budou řešeny smírně – dohodou.

11.2     Nebude-li smírné řešení možné, smluvní strany se výslovně dohodly, že jakýkoliv spor vyplývající ze smlouvy bude řešen obecným soudem. Tímto soudem bude příslušný soud dle sídla zhotovitele.

 

12.   Závěrečná ustanovení

12.1 Zhotovitel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit.
12.2 Neplatnost nebo neúčinnost některého z ustanovení těchto VOP, nemá vliv na platnost nebo účinnost těchto VOP jako celku.
12.3 V případě sporu mezi jazykovými verzemi těchto VOP, je vždy upřednostněna verze v českém jazyce, před verzemi v jiném cizím jazyku.
12.4 Aktualizované znění těchto VOP nabývají platnosti dnem 29.2.2024.

 

 

 

Kontakt

Variability s.r.o.
Masarykovo náměstí 2457/10
73301

Karviná-Fryštát
Czech Republic

 

Realizace zakázek:
Mobil:                                                                                                                                                                                     +420 774 999 549
e-mail: info@variability.cz

Personalistika:
Mobil: ---
e-mail: personal@variability.cz

 

IČ: 293 96 212
DIČ: CZ29396212

Zapsána u KS v Ostravě
oddíl C, vložka 38 736 

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení