Zpracování osobních údajů - uchazeči o zaměstnání

Prohlášení ke zpracování osobních údajů,

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). (dále „GDPR") a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění, který platí na území České republiky.

Správcem osobních údajů je společnost Variability s.r.o. , se sídlem Masarykovo nám. 2457/10, Karviná-Fryštát, 733 01, Česká republika, IČ: 293 96 212, zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38736 (dále jen „Správce").
Subjekt tím, že vstoupí na kteroukoliv z internetových stránek Variability s.r.o., nebo užije jakýmkoliv způsobem jakoukoliv informaci umístěnou v rámci internetových stránek Variability s.r.o., nebo je využita jiná možnost (např. telefonát, mail, jednání, zakázka) mezi Subjektem a Správcem, nebo je uchazečem o zaměstnání, respektive zaměstnancem ve společnosti Variability s.r.o., vyslovuje souhlas s tímto Prohlášením.

1. Subjekty osobních údajů
Subjektem osobních údajů jsou zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání a jiné další možné subjekty, ať již potenciální nebo stávající, dle uzavřeného obchodního, pracovního či jiného právního vztahu se správcem. (dále jen „Subjekt").

2. Rozsah zpracování osobních údajů
Rozsah zpracování osobních údajů vychází zejména z údajů poskytnutých daným subjektem, a to na základě obchodního, pracovního či jiného právního vztahu; dále případně jinak správcem shromážděné, a jsou zpracovány dle platných právních předpisů nebo k naplnění zákonných povinností.
Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme:

A. Uchazeči o zaměstnání
Rozsah zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání vychází zejména z „Dotazníku uchazeče o zaměstnání". Jedná se zejména o tyto údaje: Jméno a přímení, titul; Datum a místo narození; Adresa trvalého bydliště, případně kontaktní adresa; Kontaktní telefon; Kontaktní e-mail; Ukončené vzdělání;Současný pracovní/nepracovní stav; Předchozí zaměstnání; Odborné znalosti, kvalifikace; Datum možného nástupu; Očekávaná mzda

B. Přihlášení/Registrace na webové stránky Variability s.r.o.
Jedná se o jméno a příjmení, kontaktní e-mail., kontaktní telefon..Registrace je umožněna pouze se souhlasem správce, a to vybraným zaměstnancům.

C. Monitoring návštěvnosti na webové stránky Variability s.r.o.
Tyto data se shromažďují anonymně. Jedná se zejména o níže uvedené údaje

Den a čas navštívení, lokalita, použitý internetový prohlížeč, a které webové články byly na webových stránkách www.variability.cz prohlíženy. IP adresa, ze které byly webové stránky www.variability.cz prohlíženy.

Pro tyto výše uvedené údaje využíváme nástroje cookies a google analytics. Tyto monitorovací nástroje slouží pouze pro zlepšení služeb, zaměření reklamy a analýzu návštěvnosti, které společnost Variability s.r.o. nabízí na svých webových stránkách.

Udělením souhlasu pro cookies souhlasíte s používáním těchto souborů cookies.
Tyto informace cookies jsou sdíleny se společností Google. Bližší informace o zásadách ochrany soukromí společnosti Google naleznete na www.google.com.

Společnost Variability s.r.o. využívá základní cookies, které dle směrnice evropského parlamentu č. 2002/58/ES nemusí být deaktivovány. Nicméně tyto soubory cookies můžete také nastavením svého internetového prohlížeče odmítnout.

3. Výslovný souhlas uchazeče

3.1 Uchazeč výslovně souhlasí se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů, a to:
a) v rozsahu jeho písemných identifikačních údajů, a to za účelem plnění zákonných povinností souvisejících s vedením evidence,
b) v rozsahu kamerových záznamů z bezpečnostních kamer umístěných v místě pracoviště, na kterých může být kromě jiných osob zachycen rovněž uchazeč, a to za účelem ochrany majetku zaměstnavatele a majetku všech jeho zaměstnanců, a to pouze za účelem a v rozsahu nutném pro výkon zaměstnání, pravidelné osobní ohodnocování zaměstnanců, řešení případných sporů vzniklých v souvislosti se zaměstnáním a případné budoucí opětovné zaměstnání u zaměstnavatele.
c) Uchazeč uděluje souhlas na dobu 2 let podle tohoto prohlášení. V případě, že se uchazeč o zaměstnání nestane zaměstnancem Variability s.r.o. nebo jiné společnosti, platí takto udělený souhlas na dobu 2 let od jeho udělení. Pokud právní předpisy vyžadují delší dobu uchování a zpracování osobních údajů – v takovém případě uděluje souhlas na tuto delší dobu.
3.2 Uchazeč byl poučen, že má v souladu s ustanoveními zákona:
a) právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů za podmínek stanovených zákonem;
3.3 Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být předávány třetím osobám. Poskytovat osobní údaje zaměstnance třetím osobám je zaměstnavatel oprávněn pouze v souladu zákonem o ochraně osobních údajů za účelem a v rozsahu uvedeném výše v odst. 3.1 a 3.2 tohoto článku tohoto prohlášení, případně stanoví-li takovou povinnost právní předpis.
3.4 Uchazeč o zaměstnání dále bere na vědomí a udělil samostatný souhlas ke zpracování osobních údajů, že odesláním jeho životopisu (CV) bude započato zpracování osobních údajů ze strany správce.

3.5 Souhlas může udělit uchazeč o zaměstnání přímo v CV, nebo samostatně v příloze zaslaného mailu. Bez takového uděleného souhlasu nemůžeme Vaše CV zpracovávat.
4. Důvody zpracování osobních údajů
Důvodem zpracování osobních údajů jsou zejména uzavřené obchodní, pracovní nebo jiné právní vztahy mezi subjektem a správcem. Dalším důvodem jsou marketingové aktivity správce, za účelem nabídnutí obchodního, pracovního nebo jiného právního vztahu subjektu.
Subjekt souhlasí se zasíláním obchodních (marketingových) sdělení související se službami/společností správce na e-mailovou adresu, případně na poštovní adresu subjektu. Subjekt může kdykoliv svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat.
Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány způsobem elektronického nebo papírového záznamu. Z hlediska zabezpečení osobních údajů subjektu jsou nastaveny a dodržovány bezpečnostní standardy. Doba uchování osobních údajů vychází z archivační směrnice správce, a dále ze zákonných právních předpisů.

5. Zákonnost zpracování osobních údajů
Zákonnost zpracování osobních údajů vychází ze čl. 6, odstavce 1 GDPR, kdy správce může bez souhlasu subjektu zpracovávat tyto osobní údaje:
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů,

6. Práva subjektu osobních údajů
Právo subjektu na přístup k osobním údajům vychází ze čl. 15, odstavce 1 GDPR, pokud si to od správce vyžádá, a zahrnuje:
a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování,

Správce má právo požadovat po subjektu přiměřený administrativní poplatek v souvislosti s náklady na poskytnutí informace (í) , pokud si takové informace subjekt vyžádá.

7. Závěrečná ustanovení
7.1 Správce je oprávněn toto prohlášení kdykoliv jednostranně změnit.
7.2 Neplatnost nebo neúčinnost některého z ustanovení tohoto prohlášení ke zpracování osobních údajů, nemá vliv na platnost nebo účinnost tohoto prohlášení ke zpracování osobních údajů jako celku.
7.3 V případě sporu mezi jazykovými verzemi prohlášení ke zpracování osobních údajů, je vždy upřednostněna verze v českém jazyce, před verzemi v jiném cizím jazyku.
7.4 Aktualizované znění tohoto prohlášení nabývá platnosti dnem 24.4.2019.

8. Kontaktní informace
V případě Vašich dotazů, obraťte se prosím s Vaším dotazem/doporučením/stížností na e-mailovou adresu: info@variability.cz. Pokud bude Váš dotaz/doporučení/stížnost oprávněná, bude problém řešen co nejdříve.

Souhlas s prohlášením ke zpracování osobních údajů:
Souhlasím s tím, aby ve smyslu znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění, který platí na území České republiky, mohla společnost Variability s.r.o. spravovat, zpracovávat a uchovávat mé osobní údaje pro účel vedení databáze uchazečů o zaměstnání. Jsem si vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv jednostranně odvolat, a to písemnou formou.

Kontakt

Variability s.r.o.
Masarykovo náměstí 2457/10
73301

Karviná-Fryštát
Czech Republic

 

Realizace zakázek:
Mobil:                                                                                                                                                                                     +420 774 999 549
e-mail: info@variability.cz

Personalistika:
Mobil: ---
e-mail: personal@variability.cz

 

IČ: 293 96 212
DIČ: CZ29396212

Zapsána u KS v Ostravě
oddíl C, vložka 38 736 

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení